ENGLISH

DOMESTIC

We offer FREE Shipping on orders over $75 in US .  To qualify, your order merchandise total just has to be over $75 after your extra savings are applied.

 

It will take 5-7 business days to process your order after confirmation, regardless of the shipping option selected at checkout. We ship Monday through Friday, excluding weekends and holidays. We cannot guarantee Saturday delivery, even if your shipping is upgraded to express. We do NOT ship orders the same day. Please allow up to 7 business days for orders to process (for example, if you order on Monday, your order should ship out on next Tuesday or Wednesday). You will receive a confirmation e-mail with the tracking link once your order ships. Please allow up to 48 hours to receive this shipping confirmation e-mail. We cannot be held accountable for any delays caused by the carrier.

Kindly note that if inaccurate or incomplete addresses are provided, or if there are unverified details with your order, it may delay processing by an additional 1-2 business days. We encourage all customers to thoroughly review their shipping and billing information prior to checking out to ensure any possible delays are avoided.

Your package may or may not require a signature. Most packages are delivered to the mailbox or front door of the address provided, however, it is up to the delivery courier to decide if the package is safe being left in the open. If they deem it unsafe, they will hold the package at a local post office or re-schedule another delivery. Our best recommendation is to input a shipping address where you know your or someone else will be available to accept the package (a work address or a friend's address).

 

You will receive a confirmation e-mail once your order has been processed to the e-mail address provided at the time of checkout, which can take up to 48 hours. You will receive a second e-mail once your order has shipped, which will include your tracking number and a link to follow the journey of your package. If there is a problem with your tracking number or package delivery, please contact the courier directly prior to contacting us. Please allow 1 - 4 days for the tracking information to show. In some rare case, the tracking information may not update but you will still receive your order. Please contact us after the estimated delivery time

INTERNATIONAL 

International Shipping rates vary based on package weight, shipping address and shipping method. Please allow 1 - 3 business days for order processing and 2 - 20 business days for delivery (depending on shipping method). 2-day expedited shipping is available to some countries. Your international shipping options will appear on the Shipping Method page of checkout, based on your location. Customs & import fees may apply to some international orders. These fees fluctuate by country and order value, and we have no influence or control over these types of fees. The customer is responsible for all customs and / or import fees. By law, we cannot lower the invoice value or send the order as a gift.

Kindly note that if inaccurate or incomplete addresses are provided, or if there are unverified details with your order, it may delay processing by an additional 1-2 business days. We encourage all customers to thoroughly review their shipping and billing information prior to checking out to ensure any possible delays are avoided.

Your package may require a signature. Most packages are delivered to the mailbox or front door of the address provided, however, it is up to the delivery courier to decide if the package is safe being left in the open. If they deem it unsafe, they will hold the package at a local post office or re-schedule another delivery. Our best recommendation is to input a shipping address where you know your or someone else will be available to accept the package (a work address or a friend's address).
The delivery date may change depending on the country, product inventory, customs, and other factors.

Once orders arrive in their destination country, they may be subject to customs clearance procedures which may cause delays beyond original delivery estimates. Duties and taxes are assessed by customs and are the responsibility of the customer.

 NO INTERNATIONAL RETURN ACCEPTED  

 

WRONG ADDRESS DISCLAIMER

It is the responsibility of the buyer to make sure that she or he enters the shipping address correctly. We do our best to speed up processing and shipping times, hence there is a very small time gap to cancel/change your order or to change the address of your order. If you decide to change your shipping address, please write to us at vt.glamour@gmail.com

as soon as you place your order. We will do our best to make the change, however, we cannot guarantee that we will be able to do so, as there are varying time limits in which we are able to do so.

If it's too late for our team to make changes on your order, the only thing we can do is wait to see if the package gets returned back to us. If it does get returned back to our warehouse, we can then ship it to the correct address or provide you with a full refund.

 After the carrier “ MARK DELIVERED “ if you didnt see your package, please contact the Mail Carrier Customer  Service . 
—————

 TIẾNG VIỆT

NỘI ĐỊA NƯỚC MĨ 

Chúng tôi cung cấp Giao hàng MIỄN PHÍ cho các đơn đặt hàng trên $ 75! Để đủ điều kiện, tổng số hàng hóa trong đơn đặt hàng của bạn chỉ phải trên $ 75 sau khi áp dụng khoản tiết kiệm bổ sung của bạn.

 

 

 

Sẽ mất 5-7 ngày làm việc để xử lý đơn đặt hàng của bạn sau khi xác nhận, bất kể tùy chọn giao hàng được chọn lúc thanh toán là gì. Chúng tôi giao hàng từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ cuối tuần và ngày lễ. Chúng tôi không thể đảm bảo giao hàng vào Thứ Bảy, ngay cả khi việc vận chuyển của bạn được nâng cấp lên cấp tốc. Chúng tôi KHÔNG giao hàng trong ngày. Vui lòng đợi tối đa 7 ngày làm việc để xử lý đơn đặt hàng (ví dụ: nếu bạn đặt hàng vào Thứ Hai, đơn hàng của bạn sẽ được giao vào Thứ Ba hoặc Thứ Tư tới). Bạn sẽ nhận được một e-mail xác nhận với liên kết theo dõi sau khi đơn hàng của bạn được giao. Vui lòng đợi tối đa 48 giờ để nhận được e-mail xác nhận vận chuyển này. Chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ nào do nhà cung cấp gây ra.

 

Vui lòng lưu ý rằng nếu địa chỉ không chính xác hoặc không đầy đủ được cung cấp hoặc nếu có các chi tiết chưa được xác minh với đơn đặt hàng của bạn, việc xử lý có thể trì hoãn thêm 1-2 ngày làm việc. Chúng tôi khuyến khích tất cả khách hàng xem xét kỹ lưỡng thông tin vận chuyển và thanh toán của họ trước khi thanh toán để đảm bảo tránh mọi sự chậm trễ có thể xảy ra.

 

Gói hàng của bạn có thể yêu cầu hoặc không cần chữ ký. Hầu hết các gói hàng đều được chuyển đến hộp thư hoặc cửa trước của địa chỉ đã cung cấp, tuy nhiên, việc người chuyển phát nhanh quyết định xem gói hàng có an toàn hay không. Nếu họ cho rằng nó không an toàn, họ sẽ giữ gói hàng tại một bưu điện địa phương hoặc hẹn một lần giao hàng khác. Khuyến nghị tốt nhất của chúng tôi là nhập địa chỉ giao hàng mà bạn biết bạn hoặc người khác sẽ sẵn sàng nhận gói hàng (địa chỉ cơ quan hoặc địa chỉ của bạn bè).

 

 

 

Bạn sẽ nhận được e-mail xác nhận sau khi đơn đặt hàng của bạn đã được xử lý đến địa chỉ e-mail được cung cấp tại thời điểm thanh toán, có thể mất đến 48 giờ. Bạn sẽ nhận được e-mail thứ hai sau khi đơn hàng của bạn đã được chuyển đi, email này sẽ bao gồm số theo dõi của bạn và một liên kết để theo dõi hành trình của gói hàng của bạn. Nếu có vấn đề với số theo dõi của bạn hoặc giao hàng, vui lòng liên hệ trực tiếp với người chuyển phát trước khi liên hệ với chúng tôi. Vui lòng đợi 1 - 4 ngày để thông tin theo dõi hiển thị. Trong một số trường hợp hiếm hoi, thông tin theo dõi có thể không cập nhật nhưng bạn vẫn sẽ nhận được đơn đặt hàng của mình. Vui lòng liên hệ với chúng tôi sau thời gian giao hàng ước tính

 VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ 

Giá vận chuyển quốc tế khác nhau tùy theo trọng lượng và mức phí do công ty vận chuyển quy định (đã bao gồm trọng lượng thùng hàng). Chương trình khuyến mãi miễn phí vận chuyển không áp dụng cho lô hàng quốc tế.

Vui lòng lưu ý rằng nếu địa chỉ không chính xác hoặc không đầy đủ được cung cấp hoặc nếu có các chi tiết chưa được xác minh với đơn đặt hàng của bạn, việc xử lý có thể trì hoãn thêm 1-2 ngày làm việc. Chúng tôi khuyến khích tất cả khách hàng xem xét kỹ lưỡng thông tin vận chuyển và thanh toán của họ trước khi thanh toán để đảm bảo tránh mọi sự chậm trễ có thể xảy ra.

Gói của bạn có thể yêu cầu chữ ký. Hầu hết các gói hàng đều được chuyển đến hộp thư hoặc cửa trước của địa chỉ được cung cấp, tuy nhiên, việc người chuyển phát nhanh quyết định xem gói hàng có an toàn hay không. Nếu họ cho rằng nó không an toàn, họ sẽ giữ gói hàng tại một bưu điện địa phương hoặc hẹn một lần giao hàng khác. Khuyến nghị tốt nhất của chúng tôi là nhập địa chỉ giao hàng mà bạn biết bạn hoặc người khác sẽ sẵn sàng nhận gói hàng (địa chỉ cơ quan hoặc địa chỉ của bạn bè).
Ngày giao hàng có thể thay đổi tùy thuộc vào quốc gia, sản phẩm tồn kho, hải quan và các yếu tố khác.

Khi đơn đặt hàng đến quốc gia đích của họ, họ có thể phải làm thủ tục thông quan có thể gây ra sự chậm trễ ngoài ước tính giao hàng ban đầu. Thuế và thuế do hải quan đánh giá và khách hàng chịu trách nhiệm.

ĐỐI VỚI ĐƠN HÀNG QUỐC TẾ CHÚNG TÔI KHÔNG NHẬN RETURN 

CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM KHI KHÁCH HÀNG NHẬP ĐỊA CHỈ SAI

 

Người mua có trách nhiệm đảm bảo rằng họ nhập chính xác địa chỉ giao hàng. Chúng tôi cố gắng hết sức để tăng tốc thời gian xử lý và vận chuyển, do đó sẽ có một khoảng thời gian rất nhỏ để hủy / thay đổi đơn đặt hàng của bạn hoặc thay đổi địa chỉ đơn đặt hàng của bạn. Nếu bạn quyết định thay đổi địa chỉ giao hàng của mình, vui lòng viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ vt.glamour@gmail.com

 

ngay sau khi bạn đặt hàng. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để thực hiện thay đổi, tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo rằng chúng tôi sẽ có thể làm như vậy, vì có những giới hạn thời gian khác nhau mà chúng tôi có thể thực hiện.

 

Nếu quá muộn để nhóm của chúng tôi thực hiện các thay đổi đối với đơn đặt hàng của bạn, điều duy nhất chúng tôi có thể làm là chờ xem liệu gói hàng có được trả lại cho chúng tôi hay không. Nếu nó được trả lại kho của chúng tôi, sau đó chúng tôi có thể gửi nó đến địa chỉ chính xác hoặc cung cấp cho bạn một khoản hoàn lại đầy đủ.

 

Khi hàng đã được báo Delivered, nhưng bạn không nhận được hàng của mình , xin vui lòng liên hệ với Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng Hãng Vận Chuyển ( USPS , UPS , DHL )